Links

www.aaccnet.org/definitions/oatbran.asp (AACC's oat bran definition)

www.fuldkorn.dk (the Danish Whole grain campaign)

www.foodfromfinland.com (The 1st Nordic Oat Forum in Helsinki 2007)

www.oatswithlove.com (in Russian language)

wheat.pw.usda.gov/GG2/oat.shtml (GrainGenes)

www.svenskhavre.org (Swedish Oat Accosiation)